Tjänster

Från våra kontor i Vasa och Helsingfors/Esbo kan vi erbjuda lokala tjänster i hela Finland. Vår verksamhet följer ledningssystemet ISO9001:2015 och är certifierad av DNV/GL. Vår största konkurrensfördel är vår djupa kunskap om vindkraftsbranschen och vindens egenskaper i kombination med projektkompetens. I egenskap av projektutvecklingskonsulter kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster som är beprövade i implementerade projekt.

Ett område som vi jobbar intensivt med är vindparksdesign och optimering av vindparkslayouter. Vi genomför cirka 50 projekt per år och har omfattande erfarenhet av och kunskap om hur projektarbetet kan optimeras. Vid planering av en vindkraftspark ska följande aspekter tas i beaktande;

 • Preliminära vindresursberäkningar
 • Bullereffekter
  – ISO 9613-2
  – Ljudberäkning enligt NORD2000
  – NORD2000 Bullerkartor
  – Utredningar av lågfrekvent buller
 • Flimmereffekter
 • Visuella effekter
  – ZVI kartor
  – Fotomontage (på byggplatsen och på distans)
 • Miljökonsekvenser

Våra experter har gedigen erfarenhet inom miljökonsekvensbedömning (MKB), zonindelning och andra tillstånd både inom vindkraftsprojekt och annan energiproduktion. I Finland har vi erfarenhet av vindkraftstillståndsansökningar ända sedan 2003. Vår personal har även lett tillståndsdiskussioner i internationella kraftverksprojekt sedan 1994. En viktig del av våra tillståndsrelaterade tjänster är att erbjuda förhandlings- och kommunikationsstöd.

Vår tillväxt inom vindkraftssektorn startade med upphandlingstjänster. Vi har en betydande marknadsandel av implementerade projekt i Finland. Vi har förhandlat med alla stora leverantörer och avtalat om leveranser med Gamesa, Nordex, Vestas och Siemens.

Våra experter har erfarenhet av referensprojekt på totalt 13 200 MW och av mångsidiga Owner’s Engineer-tjänster. En betydande del av dessa återfinns inom vindkraften (räknat i projektmegawatt). Räknat i värdet av implementerade projekt är största delen av referenserna fortfarande inom den traditionella kraftverkssektorn (motordrivna, vatten, kol, naturgas och biomassa).

Vid resursevalueringar är det viktigt med relevant och korrekt data. Uppskattningar av existerande vindresurser måste finnas tillgängliga redan i början av projektfasen, under det finansiella genomförandet och driftövervakningen.

Vi erbjuder fyra nivåer av resursstudier:

 • Kartläggningsstudier som stöd för tidiga projektutvecklingsbeslut
 • Platsundersökningar för tillståndsansökningar
 • Genomförbarhetsstudier för det finansiella slutförandet
 • Aktuella studier av vindklimatet för övervakning och uppföljning av kraftverken

Vi använder oss av olika typer av vindsimuleringsmodeller (linjär WAsP, CFD, mass-consistent) beroende på området som undersöks eller kundens önskemål.

Erfarna kunder med behov av egen beräkningskapacitet kan vi erbjuda ett världsledande CFD-verktyg för vindkraftsberäkningar. Windsim erbjuder lösningar på många av utmaningarna med andra verktyg i komplexa terränger. Vi kan naturligtvis även erbjuda CFD-beräkningar som en tjänst.

En logisk fortsättning på vindparksplanering och tillståndssupport är projekteringsstöd. Vi har sett många vindkraftsparker lyckas (och misslyckas) under tillståndsprocessen och har praktisk erfarenhet av alla steg i tillståndsprocessen. Därför är vi den perfekta partnern när det gäller projektevaluering och due diligence-beräkningar.

Vi ser alltid framåt och utvärderar för- och nackdelar med olika scenarier. Vi söker svar på våra kunders frågor innan de ens har ställt dem. Allt detta för att bidra med högkvalitativ expertis inom alla centrala områden inom vindparksutveckling och säkerställa att våra kunder gör den mest lönsamma investeringen.

VFörutom att vi planerar och implementerar vindkraftsparker erbjuder vi även operativa övervakningstjänster, där vi använder oss av vår partner BazeTechnologys mjukvara. Den gör det möjligt för oss att stöda våra kunder genom hela projektet. Vår erfarna personal hjälper er gärna att optimera er operativa kontroll. Vi erbjuder både standard- och skräddarsydda lösningar enligt kundens och vindparkens behov. Omkring 30 procent av vindkraftsparkerna i Finland använder redan BazeTechnologys verktyg för övervakning eller är på väg att implementera dem.